چالاكى كه ره نتينه ى كشتوكالى باشماخ له ١٠-٤-٢٠٢٢ :-

١- گه رانه وه ى ٢ بار په تاته ى خواردنى پاكستانى به برى ٥١.٧٤٠ طن كه شياوى خواردن نه بوو نووسراوى گه رانه وه ى بو كرا بو وه لاتى پاكستان
٢- گه رانه وه ى ١ بار بسته ى بى تويكل له وه لاتى ئيران به رهه م هينرابوو له به ر ئه وه ى له پشكنينى فيزيائى ده رنه چوو كه زوربه ى بسته كه تام وره نگى گورابوو وبونى كردبوو كون بوو شياوى خواردن نه بوو وبريكى ترى باش بوو به لام ريژه ى خراپه كه زورتر بوو وخاوه ن باره كه سه رپشك كرا كه جياى بكاته وه وباشه کە بنيردريت بو پشكنينى كيمياوى تاقيگه وخراپه كه له ناو ببريت ياخود بگه ريته وه به ليژنه بويه بريارى دا هه ر ئه مرو ١٠-٤-٢٠٢٢ هه موو باره كه بگه رينيته وه بو وه لاتى ئيران به ليژنه برى باره كه ٢٤.٦٩٠ طن بوو...
تێ بینی:-ئه و په له ره شه ى له ناو په تاته كه پيى ئه لين نه خوشى القلب الاسود black heart نه خوشى فسيولوجيه.