چالاكى كه ره نتينه ى كشتوكالى باشماخ وسه يران به ن

چالاكى كه ره نتينه ى كشتوكالى باشماخ وسه يران به ن
١- ريكه وتى ٢١-٤-٢٠٢١ ره فز كردنى برى ١٤،٠٦٠طن سيوى ئيرانى كه نه شياو بوو بو خواردن وگه رانه وه بو وولاتى ئيران به نووسراوى فه رمى له ريگاى ليژنه ى تايبه ت
٢- ريكه وتى ٢٢-٤-٢٠٢١ له ناو بردنى برى ١١،٧٦٠ طن كاله كى ئيرانى به هوى نه شياوى بو خواردن به هوى بوونى نه خوشى تعفن الطرف الزهري ئه ميش به هه مان شيوه له ريگاى ليژنه ى تايبه ت له مه رزى باشماخ له ناو برا
٣- له ريكه وتى ٢٣-٤-٢٠٢١
گه رانه وه ى برى ٢٥،١٥٠طن قه يسى ووشكى أفغانى به هوى بوونى كه روو وكرم وگه را ئه ميش به نووسراوى فه رمى له ريگاى ليژنه ى تايبه ت
٤- له ريكه وتى ٢٣-٤-٢٠٢١ گه رانه وه ى برى ١٣،٨٧٠ طن له سيوى ئيرانى بو وولاتى ئيران به نووسراوى فه رمى له ريگاى ليژنه ى تايبه ت به هوى نه شياوى بو خواردن
٥- ريكه وتى ٢٣-٤-٢٠٢١ جياكردنه وه ى برى ٤،٥ طن برتقال كه له ناو نايلون دا هاورده كرابوو دانه به دانه كه ئه ميش به پيچه وانه ى ياساكانى كه ره نتينه ى كشتوكاليه ئه ميش به هه مان شيوه له ريگاى ليژنه ى تايبه ت جيا كرايه وه وبريكيش له و برتقاله خراپ ببوو له كاتى جياكردنه وه كه له ناوبرا
٦- له ريكه وتى ١٩-٤-٢٠٢١ له ناوبردنى نزيكه ى ٤٥٠ كغم كه ره وز كه به روبوومى گه لاييه وبه هه ميشه يى قه ده غه يه وبه شيوه ى قاچاغ هاورده كرابوو له ژير سندوقى كاهو ئه ميش به هه مان شيوه له ريگاى ليژنه ى تايبه ت له ناو برا
٧- له مه رزى سه يران به ن برى ٤،٣٩٠ طن سيوى ئيرانى گه رايه وه بو ووولاتى سه رچاًوه به هوى نه شياوى بو خواردن
سوپاس بۆکاک بەهێز ل.هۆبەی کەرەنتینەکان بۆ ناردنی چالاکی.