چالاكيه كانى كه ره نتينه ى كشتوكالى باشماخ له ريكه وتى ٨-٨-٢٠٢١ :-

١- دواى پشكنينى فيزيائى بو باريك كه به رهه مى گازوى هاورده كردبوو به برى ١٦،٦١٠ طن له وولاتى ڤيتنام له ريگاى مه رزى نيوده وله تى باشماخ له ئه نجامى پشكنين ده رنه چوو به هوى نه شياوى بو خواردن كه تام وره نگى گوراو بوو هه روه ها بوونى حشرات وكه روو... نووسراوى گه رانه وه ى بو كرا بو وولاتى سه رچاوه له ريگاى ليژنه ى تايبه ت له مه رزه كه ..
٢- دواى پشكنينى فيزيائى بو ٢ تريله گويزى خر به بره كانى ٢١.٩٥٠طن و ٢١.٧٣٠ طن كه له وولاتى صين هاورده كرابوو بو له ريگاى مه رزى نيوده وله تى باشماخ له ئه نجامى پشكنين ده رنه چوو به هوى نه شياوى بو خواردن وگورانى تام وره نگ هه روه ها بوونى كه روو ,راسته وخو نووسراوى گه رانه وه ى بو كرا بو وولاتى سه رچاوه به نووسراوى فه رمى له ريگاى ليژنه ى تايبه ت..