چالاكى كه ره نتينه ى كشتوكالى باشماخ :-

١- له ريكه وتى ٦-٥-٢٠٢١ دواى پشكنينى باريك كاله كى ئيرانى له مه رزى باشماخ كه بره كه ى٢٢.٩٣٠ طن به هوى نه شياوى بو خواردن تلف كرا له ريگاى ليژنه ى تايبه ت له مه رزى باشماخ
٢- له ريكه وتى ٧-٥-٢٠٢١ گه رانه وه ى ٤ ئوتومبيلى بار هه لگر كه به رهه مى شووتى هاورده كردبوو بو كه برى هه مووى ٤٠.٦٥٩ طن بوو به هوى نه شياوى بو خواردن له ريگاى ليژنه ى تايبه ت گه رايه وه بو ئيران
٣- له ريكه وتى ٧-٥-٢٠٢١ له ناو بردنى برى ١٠٢٠ طن كه له رمى سوورى ئيرانى به هوى نه شياوى بو خواردن كه هاورده كرابوو له وولاتى ئيرانى له ريگاى مه رزى باشماخ
٤-ناوكه كوله كه ى سپى صينى هاورده كراوه بو چه رزات بو ئه م جه ژنه ئه مرو ٩-٥-٢٠٢١ ره فز كرا له مه رزى باشماخ..