چالاكى هوبه كانى كه ره نتينه ى كشتوكالى باشماخ وسه يران به ن وكيلى :-

١- له ريكه واى ٢٨-٤-٢٠٢١ له مه رزى باشماخ له ناو بردنى برى ١،٥٦٠ طن كه له رمى سوور به هوى نه شياوى بو خواردن كه له وولاتى ايران هاورده كرابوو.
٢- ريكه وتى ٢٨-٤-٢٠٢١ گه راندنه وه ى برى ٢٣،١١٠طن شووتى له مه رزى باشماخ بو وولاتى أيران به هوى نه شياوى بو خواردن
٣-ريكه وتى ٢٧-٤-٢٠٢١ گه راندنه وه ى برى ٢١،٣٦٠ طن شووتى له مه رزى باشماخ بو وولاتى أيران به هوى نه شياوى بو خواردن
٤- ريكه وتى ٢٧-٤-٢٠٢١ گه راندنه وه ى برى ١٣،٨٧٠ طن سيوى سوورى ئيرانى له مه رزى باشماخ بو وولاتى أيران به هوى نه شياوى بو خواردن
٥- له ريكه وتى ٢٧-٤-٢٠٢١ گه راندنه وه ى برى ٢١،٣١٠ طن كاله كى ئيرانى له مه رزى باشماخ بو وولاتى أيران به هوى نه شياوى بو خواردن
٦-ريكه وتى ٢٩-٤-٢٠٢١ له ناو بردنى برى ٥،٩٣٠ طن شووتى ئيرانى له مه رزى باشماخ به هوى نه شياوى بو خواردن
٧- له ريكه وتى ٢٨-٤-٢٠٢١ گه راندنه وه ى برى ١٣،٨٠٠ طن شووتى ئيرانى له مه رزى كيلى بو وولاتى ئيران به هوى نه شياوى بو خواردن
٨- له ريكه وتى ٢٤-٤-٢٠٢١ گه راندنه وه ى برى ١٤،١٩٠ طن برتقالى ايرانى له مه رزى سه يران به ن بو وولاتى ئيران كه له ناو نايلون دا بوو دانه به دانه
١٠- ٩- له ريكه وتى ٢٧- ٤-٢٠٢١ گه راندنه وه ى برى ٤،٨٢٠ طن سيوى سوورى ئيرانى له مه رزى سه يران به ن بو وولاتى ئيران به هوى نه شياوى بو خواردن
سوپاس بۆکاک بەهێز ل.هۆبەی کەرەنتینەکان بۆ ناردنی چالاکی.